Odhlašování stravy

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti nebo v případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí ŠJ. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí ŠJ, popř. vedoucí kuchařce je možné prostřednictvím telefonu nebo osobně, a to do 12:30 hod předchozího dne.
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

  1. písemně do schránky na chodbě MŠ
  2. e-mailem: sjkamenacky@seznam.cz

    Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.30 do 12.30 hod a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek).

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v ŠJ od 10.30 do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. V dalších dnech nepřítomnosti již nemá na dotované stravné nárok. Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí, musí doplatit věcné a osobní náklady.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. V případě nenahlášeného nástupu dítěte bude poplatek za oběd v plné výši (základní částka + 24,– Kč tj. věcné a osobní náklady).
Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy ve škole.
Viz řád školní kuchyně na nástěnce stravování na chodbě mateřské školy.
Zákonný zástupce má možnost řešit s vedoucí školní jídelny jakékoli dotazy ohledně stravy nebo plateb a to v kanceláři školní jídelny každý den v době od 8.00 do 13.00 hod.