Nástěnka

  • Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2019

Vážení rodiče,
na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována ředitelství naší mateřské
školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v
mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.
Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte ředitelce nebo třídním
učitelkám. Pot­vrzení Vám bude následně vystaveno. Výši vynaložených výdajů vyplní
mateřská škola. Do potvrzení udejte jméno rodiče, který bude na finančním úřadu
uplatňovat slevu.
Slevu lze uplatnit na každé vyživované dítě.
Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje
spojené s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání, nikoliv s úhradou stravného nebo
s úhradou jiných plateb (např. divadelní představení apod.)
dokument ke stažení zde

  • VÁŽENÍ RODIČE,

    V DRUHÉ POLOVINĚ MĚSÍCE LEDNA BUDOU V NAŠÍ MŠ PROBÍHAT KONZULTAČNÍ HODINY. KDO MÁ ZÁJEM, AŤ SE PŘIHLÁSÍ U PANÍ UČITELKY VE SVÉ TŘÍDĚ.

  • Byl přidán dodatek ke školnímu řádu.
Ke stažení