Zápis do MŠ na rok 2020/2021

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

Z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí a shodnosti bodového hodnocení bude nutné provést losování, které proběhne dne 12. 5. 2020 v 10:00 za přítomnosti zřizovatele školy.

Celkový počet přihlášených dětí je 116, počet přijímaných 18, počet losovaných uchazečů je 34 na 5 volných míst.

Nařízením ministerstva školství ze dne 3. 4. se nevyžaduje osobní účast zákonných zástupců při zápise do mateřské školy. Postup při zápise bude následující:

1. Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.
Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka Vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání. Kontaktujte nás prostřednictvím emailu mskamenacky@volny.cz

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování a lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:
• vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška
• kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte „Souhlasí s originálem“ a podepište)
• kopie očkovacího průkazu dítěte (kopii prosím označte „Souhlasí s originálem“ a podepište)
• podepsané čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno zde, očkovací kalendář
• podepsané čestné prohlášení o trvalém pobytu zde
• podepsané čestné prohlášení, že je dítě zdravé a může do kolektivu zde
po skončení správního řízení budou kopie rodného listu a očkovacího průkazu řádně skartovány

2. Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte předáte mateřské škole následovně:
• prostřednictvím datové schránky xxjvrhv (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
• emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
• poštou (obyčejně)
• osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo u vstupu na zahradu školy

Dokumenty předejte škole 4.5. a 5. 5. 2020.

3. Od 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení – zpětvzetí) budete vyzváni elektronickou poštou.

Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.